isminte

12 tekstów – auto­rem jest is­minte.

Mówią że praw­dzi­wa miłość nie umiera , 
a jed­nak umiera,
równocześnie z śmier­cią za­kocha­nego człowieka. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 czerwca 2011, 10:47

Brak

Miała sny, marze­nia , swo­je czucia.
Słońce piękne , chmur­ki małe , 
ocean na niebie , a w no­cy na nim
złocące się monety,
Co wieczór książki , poez­ja , roz­puszczal­na ka­wa ,
lub spa­cer pośród [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 16 czerwca 2011, 12:26

Gdy coś bu­dujesz , to zaczy­naj od podstaw,
bo na­wet gdy wszys­tko leg­nie w gru­zach,
fun­da­men­ty pozostają. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 czerwca 2011, 15:24

Nieodpowiedni oni

Tu sza­ro , tam sza­ro , troszkę da­lej już czarno...
Za­powiada się burza , gra­fito­we chmury
Fałszy­wi ludzie jak żmije,
cze­kają by ukąsić chcą wes­sać w Ciebie jad nie prawdy.
Wokół pełno ich, tych którzy tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 czerwca 2011, 20:13

Bariera wspomnień

Od­wra­cając głowę w tył,
pat­rząc przez pra­we ramię
lek­ko się uśmiecham,
widzę tęczo­we liście , at­ra­men­to­we niebo,
po­duszki z chmur i ma­lut­kie pa­tyczki promieni.
Widzę nas.. siedzących pośród ciepłych słów,
otu­lających się nawza­jem swoją obecnością.
aa za­raz dos­trze­gam ulot­ność chwi­li .
Pat­rzę te­raz przed siebie
widzę tą zer­dze­wiałą ławkę .
Gdzieś pośród in­nych , miota się dziewczyna.
Idzie , nie wiedząc na­wet dokąd.
A on ? On da­je in­nym to , co jej odebrał. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 czerwca 2011, 20:17

Prob­le­my są jak alkohol.
Gdy się z ni­mi zet­kniesz sta­jesz się kimś innym,
masz ochotę leżeć , ale le­piej gdy idziesz.
po­tykasz się ale trzeźwiejesz cho­ciaż to też za­leży od Ciebie,
od te­go jak jes­teś zbudowany, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 czerwca 2011, 19:07

Gdy Ciebie nie ma

Gdy Ciebie nie ma , nic nie mam.
Ja tyl­ko w den­nej pus­tce trwam
Gdzieś...po pus­ty­ni miotam się
po cichut­ku z miłości kpię.

Ciągle tyl­ko piasek czując,
mi­liony rzeczy ujmując.
Ten piach tak bar­dzo uwiera ,
resztki nadziei odbiera.

Tak dnie i no­ce mijają,
na­wet gwiaz­dy nie zagrają,
tak sa­mot­na siedzę sobie
i ciągle myślę o To­bie. . . 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 czerwca 2011, 20:41

Deszcz

I znów nasłuchuję ,
te­go co potrzebuję.
Słucham jak deszcz pada
on się ma­gicznie skrada

Mówi mi cichut­ko :
" Szepnę Ci coś na uszko
posłuchaj mnie mała
ta­ka era nas­tała "

Po­tem chwy­ta rękę
mówi że ma piosenkę.
Ja go [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 3 czerwca 2011, 21:47

Południe

Połud­nie - tak ład­ne
Słońce w naj­wyższym punkcie
Pa­tyczka­mi pro­mieni pod­kreśla piękno,
mus­ka ni­mi wszys­tko wokół.

Chmury-odeszły
na da­lekie spot­ka­nie z deszczem
Do gwiazd jeszcze tak daleko
Cichut­ki wiate­rek wciąż boi się pokazać

Tyl­ko ptaszki mają coś do powiedzenia
Afiszują się ćwier­kli­wie ćwierkając
O! Jeszcze pszczoły zaczęły bzyczeć
cier­pli­wie szu­kając nek­ta­ru wśród kwiatu. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 czerwca 2011, 22:22

Cicho wciąż

Ta cisza między mną a Tobą ,
jak ocean długa , bez końca.
Nie jest pięknym błękit­nym ob­ra­zem ,
jest jak­by pod­czas sztor­mu ,
cicha ale burzli­wa i nieobliczalna.
Królową mo­jego ser­ca :
słuchaj , uważaj , wykonaj.
Widzisz !?
Mam swoich władców...
Ty - królem
ta cisza - królową. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 31 maja 2011, 21:27

isminte

isminte

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność